Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Program finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy - Program wspierania przedsiębiorczości

Okres realizacji programu: 01.12.2018 r. – 31.12.2018 r. W IV kwartale 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na program, którego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy, tj. program wspierania rozwoju...

  Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób...

  Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty...

Program finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy - Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych skierowany do osób bez kwalifikacji zawodowych zamieszkujących teren powiatu białostockiego

Celem programu jest wsparcie osób bezrobotnych w podniesieniu ich kwalifikacji lub kompetencji w postaci...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę