PFRON - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Środki PFRON na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych przyznawane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.426 ze zm.)

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku realizuje następujące formy wsparcia osób niepełnosprawnych, finansowane ze środków PFRON: 
 1. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub w formie spółdzielni socjalnej
Podstawa prawna:
 • Art. 12a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997roku o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz.426 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (Dz. U. poz.2342).
 
O przyznanie jednorazowych środków może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
 • jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu;
 • mieszka na terenie ziemskiego powiatu białostockiego (osoby zamieszkałe na  terenie Białegostoku powinny złożyć wniosek w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1);
 • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio przed dniem złożenia wniosku nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo rolniczej;
 • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio przed dniem złożenia wniosku nie była członkiem spółdzielni socjalnej lub nie była wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel innej spółdzielni socjalnej;
 • nie otrzymała wcześniej bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej;
 • nie posiadała w dniu złożenia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności, zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON oraz nieuregulowanych
  w terminie podatków i innych danin publicznych;
 • nie złożyła wniosku o przyznanie środków w ww. zakresie do innego starosty.
 
 
 2. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

 Podstawa prawna:
 • Art. 26e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 426 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011r. 
  w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej  (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 93).
 
O przyznanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie ziemskiego powiatu białostockiego może ubiegać się podmiot, który:
 • jest pracodawcą od co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych;
 • nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • nie zalega z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • w stosunku do którego nie toczy się postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o jego likwidację;
 • nie otrzymał innej pomocy niż de minimis dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych,;
 • nie otrzymał decyzji Komisji Europejskiej o obowiązku zwrotu pomocy uzyskanej w okresie wcześniejszym, uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnotowym rynkiem;
 • zobowiąże się do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na wyposażonym stanowisku pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • złoży wniosek w Urzędzie.
 
Sprawy związane z refundacją ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie miasta Białystok prowadzi Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bema 60/1. 


 
Szczegółowe warunki ubiegania się i przyznawania środków zawarte są
w obowiązującym  Regulaminie przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowisk pracy oraz na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności
w formie spółdzielni socjalnej przez osoby niepełnosprawne

 
 1. Szkolenie osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
 
Podstawa prawna:
 • Art. 38 i 40 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.)
 
Na szkolenie, które jest finansowane ze środków PFRON może być skierowana osoba niepełnosprawna zarejestrowana jako poszukujące pracy, w celu zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenie aktywności zawodowej, a w szczególności w razie:
 • braku kwalifikacji zawodowych;
 • konieczności zmiany kwalifikacji zawodowych w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia;
 • utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.
Ponadto ma zostać uprawdopodobnione, że odbyte szkolenie zapewni uzyskanie pracy.
Szczegółowe warunki ubiegania się i kierowania osób niepełnosprawnych
na szkolenie określone są w Zasadach finansowania szkoleń w trybie indywidualnym osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku jako osoby poszukujące pracy

 
 
 
 1. Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie prowadzonej działalności  
 
Podstawa prawna:
 • Art. 13 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.)
 
O dofinansowanie kredytu bankowego (np. inwestycyjnego lub obrotowego), zaciągniętego na kontunuowanie działalności gospodarczej, może ubiegać się osoba niepełnosprawna z terenu powiatu białostockiego, która:
 • prowadzi działalność gospodarczą (wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową) albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne;
 • mieszka na terenie ziemskiego powiatu białostockiego (osoby zamieszkałe na  terenie Białegostoku powinny złożyć wniosek w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1);
 •  nie korzystała z pożyczki ze środków PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej oraz z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo pożyczka została spłacona lub umorzona;
 • nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo prowadziła tę działalność co najmniej przez okres 24 miesięcy od dnia otrzymania pomocy na ten cel;
 • otrzymała kredyt bankowy na kontynuowanie działalności gospodarczej albo  prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego;
 •   nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON i Funduszu Pracy;
 •   nie zalega z opłacaniem w terminie podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń   Pracowniczych lub innych danin publicznych;
 •   nie ogłoszono w stosunku do niej upadłości lub nie rozpoczęto likwidacji;
 •   nie była karana w okresie 2 lat przed dniem złożenia Wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  – Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.)
 
Dofinansowanie przysługuje maksymalnie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego i jest udzielane kredytobiorcy jeden raz w roku kalendarzowym i do jednego kredytu bankowego, niezależnie od tego, kiedy był on zaciągnięty. Obejmuje odsetki bieżące, tj. przypadające do zapłaty do końca roku kalendarzowego po dniu zawarcia Umowy. Dofinansowaniem nie są objęte odsetki za nieterminowe spłaty rat, zarówno kapitału jak i odsetek.
 

Szczegółowe warunki ubiegania się i przyznawania dofinansowania określone są w Zasadach udzielania osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności
 

Szczegółowe informacje oraz przyjmowanie wniosków: Dział Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych, pok. 3a (parter),  tel.85 747 38 55.
Druki wniosków oraz regulamin i zasady udzielania dostępne są w zakładce: dokumenty do pobrania. 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę