Zatrudnianie cudzoziemców - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnienie obywateli Ukrainy

 

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatel Ukrainy przebywający legalnie  w Polsce, jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium RP gdy podmiot powierzający pracę złoży Powiadomienie o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy do powiatowego urzędu pracy,
wysłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
www.praca.gov.pl
w ciągu 14 dni od dnia zatrudnienia obywatela Ukrainy. Praca jest uznawana za legalną.


Nie ma potrzeby składania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

W powiadomieniu podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy przekazuje:
1. Informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy:
2. Dane osobowe obywatela Ukrainy:
3. Informacje dotyczące powierzonej pracy przez cudzoziemca.

Możliwość zatrudnienia obywateli Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym obowiązuje do dnia 30 czerwca 2024 r.
 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii  i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce (do 24 miesięcy) bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę, jeżeli:

 • praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością sezonową, oraz
 • okres wykonywania pracy w złożonym oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest nie dłuższy niż 24 miesiące, oraz
 • dzień rozpoczęcia pracy wskazany w oświadczeniu nastąpi nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia, oraz
 • wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie bedzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.


Praca cudzoziemca nie może być związana z działalnością sezonową (rozporządzenie ws. podklasy działalności według klasyfikacji PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową). 

Podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi ma obowiązek złożyć stosowne oświadczenie w celu uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub miejsca stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Oświadczenie należy złożyć do urzędu przed zatrudnieniem obcokrajowca. Zatrudnienie cudzoziemca możliwe jest po uzyskaniu oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń, podpisanego przez upoważnionego pracownika urzędu.

Załączniki wymagane do złożenia oświadczenia:

 • kopia stron paszportu cudzoziemca którego dotyczy wniosek, zawierających dane osobowe, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości uzyskania - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • aktualne oświadczenie o niekaralności podpisane przez pracodawcę, nie wcześniej niż 30 dni przed  złożeniem oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Oświadczenie o niekaralności  nie może zostać złożone przez pełnomocnika niebędącego prokurentem podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,
 • dowód wpłaty określający cudzoziemca, którego dotyczy wniosek (podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi, przed złożeniem oświadczenia, dokonuje wpłaty w wysokości 100 zł),
 • osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnicy spółek cywilnych oraz pełnomocnicy mają obowiązek zapoznania się i dołączenia podpisanej Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku (w dokumentach do pobrania).

Wpłaty - (100 zł / za 1 egzemplarz), w związku ze złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, prosimy dokonywać na poniższy numer konta, podając w tytule rodzaj dokumentu oraz imię i nazwisko cudzoziemca.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok

Nr kontaBank PKO BP 76 1020 1332 0000 1302 0385 2878


Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane:

- nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko pracodawcy);
- tytuł dokonanej wpłaty ( złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)
- dane cudzoziemca ( imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego składane będzie oświadczenie).
Wpłat prosimy dokonywać indywidualnie dla każdego cudzoziemca.

 

 
Złożenie niekompletnego oświadczenia lub bez kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych. Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
Oświadczenie powinno być wypełnione czytelnie (najlepiej drukowanymi literami), bez skreśleń, jednym kolorem długopisu.

Uwaga! Dla agencji pracy tymczasowej powierzających pracę cudzoziemcom w charakterze pracownika tymczasowego, przewidziany został oddzielny formularz oświadczenia

 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa i odbiera osobiście pracodawca, w przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy.

Pełnomocnictwo powinno zawierać:
 • dane mocodawcy
 • dane osoby upoważnionej
 • zakres pełnomocnictwa (np. składanie i odbiór dokumentów, dotyczących  zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składanie podpisów pod dokumentami wymaganymi w sprawach uzyskania informacji starosty, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, składania informacji o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy cudzoziemca).


Terminy załatwienia sprawy

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku dokonuje wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń lub wydaje decyzję o odmowie wpisania oświadczenia do ewidencji w terminie 7 dni roboczych, a  w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – nie później niż 30 dni.


Obowiązki pracodawcy w związku z powierzaniem pracy na podstawie oświadczenia

 • Pracodawca, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, ma obowiązek poinformować pisemnie powiatowy urząd pracy o podjęciu pracy lu niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej w zarejestrowanym oświadczeniu (druga strona),
 • Pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy pisemnej z cudzoziemcem, w języku zrozumiałym dla cudzoziemca zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu.
 • Pracodawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z powierzania pracy, takich samych jak w przypadku polskich pracowników (np. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni, gdy dana umowa podlega ubezpieczeniom, np. umowa o pracę, zlecenia czy agencyjna), a także obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca wynikających z innych przepisów (np. przechowywanie kopii dokumentu pobytowego cudzoziemca). Za niedopełnienie powyższych obowiązków grożą sankcje.

 

Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca
 

Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zezwolenie wydaje się, jeśli cudzoziemiec ma wykonywać pracę sezonową, czyli w zakresie działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem lub gastronomią i zakwaterowaniem (rozporządzenie ws. podklasy działalności według klasyfikacji PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową).

 

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

 Przesłanki uzasadniające wydanie zezwolenia na pracę sezonową

 1. cudzoziemiec ma być zatrudniony w celu wykonywania pracy sezonowej;
 2. wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty.

 

Informacja starosty nie jest wymagana, jeżeli pracodawca wnioskuje o zatrudnienie cudzoziemca, który:

 • jest obywatelem jednego z państw takich, jak: Białoruś, Mołdawia, Gruzja, Armenia, Ukraina;
 • w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

 

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, przedstawia:

 1. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość; dla tych, którzy przebywają w Polsce;
 2. kopię stron ważnego dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca – w przypadku gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy ( pracodawca, APT);
 4. dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku, gdy podmiotem powierzającym pracę jest Agencja Pracy Tymczasowej;
 5. informację starosty, o której mowa w art. 88o ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku - jeżeli jest ona wymagana ( zwolnieni obywatele państw oświadczeniowych + rozporządzenie wojewody)
 6. dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy - w przypadku, gdy informacja starosty była wymagana ( przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego);
 7. dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat - w przypadku, gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 8. dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w  ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 9. dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy;
 10. oświadczenie o niekaralności,
 11. osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnicy spółek cywilnych oraz pełnomocnicy mają obowiązek zapoznania się i dołączenia podpisanej Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku (w dokumentach do pobrania).


Wpłaty - (30 zł / za 1 egzemplarz), w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową prosimy dokonywać na poniższy numer konta, podając w tytule nazwę złożonego wniosku oraz imię i nazwisko cudzoziemca.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok

Nr kontaBank PKO BP 76 1020 1332 0000 1302 0385 2878


Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane:

- nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/ imię i nazwisko pracodawcy);
- tytuł dokonanej wpłaty ( złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową)
- dane cudzoziemca ( imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego składane będzie oświadczenie).
Wpłat prosimy dokonywać indywidualnie dla każdego cudzoziemca.
 

 

Wnioskodawca, który złożył niekompletny wniosek, bądź nie przedstawił oryginałów wymaganych dokumentów do wglądu, zostanie wezwany do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni. Nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Uwaga! Dla agencji pracy tymczasowej powierzających pracę cudzoziemcom w charakterze pracownika tymczasowego, przewidziany został oddzielny wniosek.

 

Wniosek o zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemcowi składa i odbiera osobiście pracodawca, w przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy.

Pełnomocnictwo powinno zawierać:
 • dane mocodawcy
 • dane osoby upoważnionej
 • zakres pełnomocnictwa (np. składanie i odbiór dokumentów, dotyczących  zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składanie podpisów pod dokumentami wymaganymi w sprawach uzyskania informacji starosty, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, składania informacji o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy cudzoziemca).

Termin rozpatrzenia wniosku:

 • 7 dni roboczych, liczonych od dnia złożenia kompletnego wniosku w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego;
 • 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, w sprawach wymagających przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;
 • 2 miesiące od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych

 

Informujemy, że  oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wnioski o zezwolenie na pracę sezonową są przyjmowane w pok. 307 (III piętro PUP) w godz. 08:00 - 14:00,  tel. 85 747 38 76, 85 747 38 79. 

Oświadczenia oraz wnioski na pracę sezonową można wypełnić i wysłać za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Dokumenty składane elektronicznie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Należy również dołączyć skany dokumentów wymaganych do złożenia oświadczenia lub wniosku na zezwolenie do pracy sezonowej.

Oświadczenie dot. niekaralności oraz pełnomocnictwo (jeżeli jest wymagane) powinno być podpisane podpisem elektronicznym i dopiero wówczas załączone jako plik. 

Załączniki należy dołączyć po kompletnym wypełnieniu wniosku, na końcu przez jego podpisaniem podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Złożenie niekompletnego oświadczenia/wniosku lub bez kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych.

Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę