Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


OGŁOSZENIE

Zatrudnianie cudzoziemców
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową są przyjmowane w pok. 102
(wejście od strony ZDZ, na parterze)
w godzinach 10:00 - 14:00
.
tel.        85 747 38 79
    85 747 38 76           
e-mail:  zatrudnianie.cudzoziemcow@bialystok.praca.gov.pl

Aktualności

Nabór wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku pok. 301, III piętro, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok w dniach od 23 kwietnia 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r., w godz. 8 00 – 15 00 . Za datę złożenia Wniosku uznaje się datę jego...

Środki PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza pracodawców do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie ziemskiego powiatu białostockiego. Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP jako bezrobotne lub poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu, zamieszkałe na terenie powiatu mogą ubiegać się o dotację na podjęcie działalności gospodarczej. ...

Aktualizacja informacji dot. przyjmowania wniosków na bony stażowe w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (IV)" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pozostały miejsca dla 3 osób bezrobotnych długotrwale , które zechciałyby skorzystać z bonu stażowego.   W związku z powyższym do dnia 30 kwietnia 2018 r. przyjmowane będą wnioski na Bon...

Staż w ramach „Programu 30+”

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku nadal prowadzi rekrutację do projektu konkursowego „Program 30+" realizowanego w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada objęcie wsparciem 100 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia , z I lub II profilu,...

Rozeznanie rynku - przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych

W związku z planowaną w 2018 roku realizacją szkoleń finansowanych ze środków Fundudzu Pracy, w tym w ramach bonów szkoleniowych,  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zwraca się do instytucji szkoleniowych z prośbą o podanie informacji dot. ceny szkolenia jednej osoby na wskazanych kursach . Prosimy o przedstawienie informacji w TABELI .   ...

UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że ulotki rozprowadzane na jego terenie nie są redagowane przez PUP, a zawarta w nich oferta nie należy do katalogu usług urzędu. Ponadto fakt skorzystania z pomocy zewnętrznej firmy, nie stanowi gwarancji pozytywnego rozpatrzenia wniosku i otrzymania bezzwrotnej dotacji na założenie własnej działalności oraz refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Urząd zachęca do...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Razem Przeciw Ograniczeniom - Współpraca zapewni Pracę (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku z dniem 19 marca 2018 r. wznawia rekrutację wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (IV)" Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego skierowanego do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia . W związku z powyższym w dniach 19 marca - 30 kwietnia 2018 r. ...

Nabór wniosków o dotację w ramach projektu „Razem Przeciw Ograniczeniom - Współpraca zapewni Pracę (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku z dniem 19 marca 2018 r. wznawia rekrutację wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (IV)" Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego skierowanego do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia. W związku z powyższym w dniach 19 marca - 30 kwietnia 2018 r. przyjmowane...

Nabór wniosków o dotację w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku z dniem 19 marca 2018 r. wznawia rekrutację wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (IV)" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój skierowanego do osób bezrobotnych do 30 roku życia, należących do tzw. kategorii NEET . W związku z...

Informacja o Naborze nr PSFWP 1/2018 na dofinansowanie usług rozwojowych, prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozowojowych w województwie podlaskim - ogłasza nabór Nr PSFWP 1/2018 na dofinansowanie usług rozwojowych . Projekt skierowany jest do podlaskich przedsiębiorców z sektora MŚP i ich pracowników.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Zatrudnianie cudzoziemców

Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy – projekty pozakonkursowe Priorytet inwestycyjny...

  Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Projekt „Program 30+" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce w ramach ...

Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim w roku 2017

W dniu 28 marca 2017 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy – projekty pozakonkursowe Priorytet inwestycyjny...

  Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Projekt „Program 30+" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce w ramach ...

Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim w roku 2017

W dniu 28 marca 2017 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
e-mail: bibi@praca.gov.pl
fax:  85 747 38 61
NIP: 966-059-06-10
 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach

 
ul. Boh. Westerplatte 8, ( budynek internatu LO – I p.)
18-100 Łapy
e-mail: bibila@praca.gov.pl
fax :85 715 54 94      

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę