Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


OGŁOSZENIE

Zatrudnianie cudzoziemców
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową są przyjmowane w pok. 102
(wejście od strony ZDZ, na parterze)
w godzinach 10:00 - 14:00
.
tel.        85 747 38 79
    85 747 38 76           
e-mail:  zatrudnianie.cudzoziemcow@bialystok.praca.gov.pl

Aktualności

Aktualizacja informacji dot. naboru wniosków na prace interwencyjne i refundację kosztów wyposażenia

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od dnia 28 maja 2018 roku zamyka  nabór wniosków w ramach środków z Funduszu Pracy na następujące formy wsparcia: Prace interwencyjne , Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy . W związku z powyższym ostatnie wnioski będą przyjmowane do dnia 25 maja 2018r. Przyjmowanie wniosków: Prace interwencyjne – III piętro, pok. 309A ,...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla osób planujących założyć działalność gospodarczą

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach we współpracy z Ośrodkiem Przedsiębiorczości w Łapach zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób planujących założyć działalność gospodarczą nt: „Dotacje na założenie działalności gospodarczej”, które odbędzie się 29.05.2018 r. (wtorek), o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22a

Spotkanie informacyjne nt. " Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę" w Filii PUP w Łapach

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu osób bezrobotnych i poszukujących pracy podjęciem zatrudnienia za granicą Filia PUP w Łapach w dn. 18.05.2018 r. zorganizowała spotkanie pn. „ Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicą”.

Uwaga! Zmieniają się zasady naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach FP

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od dnia 22 maja 2018 r. nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków z Funduszu Pracy będzie prowadzony na stworzenie 10 stanowisk pracy tylko dla osób długotrwale bezrobotnych* .   Przyjmowanie wniosków, sporządzanie umów: Dział Instrumentów Rynku Pracy III piętro, pok. 306, tel. 85-747-38-08 ...

Aktualizacja informacji dot. przyjmowania Wniosków na bon na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku z dniem 18 maja 2018 r. wznawia nabór wniosków na bon na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (IV)"...

Staż w ramach "Programu 30+"

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku przypomina o trwającym naborze wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu partnerskiego „Program 30+" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, skierowanego do osób powyżej 30 r.ż., zamieszkujących na terenie powiatu białostockiego , kwalifikujących się do jednej z...

Uwaga! Zmieniają się zasady naboru wniosków na zorganizowanie stażu w ramach FP

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od dnia 21 maja 2018 r. nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach środków z Funduszu Pracy będzie prowadzony na zorganizowanie stażu tylko dla osób długotrwale bezrobotnych...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne " Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę"

PUP w Białymstoku Filia w Łapach zaprasza osoby bezrobotne i poszukujące pracy zainteresowane legalnym zatrudnieniem za granicą na spotkanie pt. " Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicą", które odbędzie się 18.05.2018 o godz. 10.00 w pok. nr 10 tut. Urzędu

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla osób planujących założyć działalność gospodarczą

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób planujących założyć działalność gospodarczą nt.: „Dotacje na założenie działalności gospodarczej”, które odbędzie się 16 maja 2018r. o godz.12.00 w siedzibie tut. Urzędu w Łapach ul. Boh. Westerplatte 8 pok. nr 10.

Nabór wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku pok. 301, III piętro, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok w dniach od 11 czerwca 2018 r. do 15 czerwca 2018 r., w godz. 8 00 – 15 00 . Za datę złożenia Wniosku uznaje się datę jego...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Zatrudnianie cudzoziemców

W dniu 6 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami (Powiatowymi Urzędami Pracy): Augustowskim, Białostockim, Bielskim, Grajewskim, Hajnowskim, Kolneńskim, Moniecki, Sejneńskim, Siemiatyckim, Sokólskim, Wysokomazowieckim, Zambrowskim zostało zawarte Porozumienie nr...

Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy – projekty pozakonkursowe Priorytet inwestycyjny...

  Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Projekt „Program 30+" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce w ramach ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

W dniu 6 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami (Powiatowymi Urzędami Pracy): Augustowskim, Białostockim, Bielskim, Grajewskim, Hajnowskim, Kolneńskim, Moniecki, Sejneńskim, Siemiatyckim, Sokólskim, Wysokomazowieckim, Zambrowskim zostało zawarte Porozumienie nr...

Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy – projekty pozakonkursowe Priorytet inwestycyjny...

  Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Projekt „Program 30+" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce w ramach ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
e-mail: bibi@praca.gov.pl
fax:  85 747 38 61
NIP: 966-059-06-10
 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach

 
ul. Boh. Westerplatte 8, ( budynek internatu LO – I p.)
18-100 Łapy
e-mail: bibila@praca.gov.pl
fax :85 715 54 94      

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę