Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Białymstoku

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Białymstoku wchodzą osoby powoływane przez Starostę Powiatu Białostockiego spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Białymstoku na kadencję na lata 2021 - 2025 powołanej
dnia  22 marca 2021 r. przez Starostę Powiatu Białostockiego zgodnie z uprawnieniem zawartym w art. 23 ust. 3, 6 i 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wchodzą:

 1. RYSZARD BERENSZTEJN - przedstawiciel Izby Rzemieślniczej i  Przedsiębiorczości w Białymstoku Przewodniczący PRRP
 2. KRZYSZTOF MAREK KARPIESZUK - przedstawiciel Prezydenta Miasta Białegostoku –Wiceprzewodniczący PRRP   
 3. ZENON ŻUKOWSKI - przedstawiciel Zarządu Powiatu Białostockiego                                         
 4. DARIUSZ PERŁO - przedstawiciel nauki, wspólny przedstawiciel Prezydenta Miasta Białegostoku i Starosty Powiatu Białostockiego.
 5. ADAM REGUCKI - reprezentujacy NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność"
 6. TADEUSZ PERKOWSKI - przedstawiciel Rady OPZZ Województwa Podlaskiego
 7. EUGENIUSZ MUSZYC - przedstawiciel Forum Związków Zawodowych
 8. MAŁGORZATA ZDRODOWSKA - przedstawiciel Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
 9. ANNA MOSKWA - reprezentująca Podlaski Związek Pracodawców
 10. MARIUSZ KLEWINOWSKI - reprezentujący Lożę Białostocką Business Centre Club
 11. RYSZARD ŁAPIŃSKI - przedstawiciel Podlaskiej Izby Rolniczej
 12. MIROSŁAW MARKOWSKI - przedstawiciel Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność"
 13. MATEUSZ CZAJKOWSKI - przedstawiciel Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona" Województwa Podlaskiego
 14. HELENA ALEKSIEJCZUK - przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Białymstoku
 15. MARTA SIEMIENIUK - przedstawiciel Podlaskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
 16. TOMASZ DZIURBEJKO - przedstawiciel Europejskiej Fundacji Odnowy i Rozwoju Terytorialnego
Kadencja rad rynku pracy trwa 4 lata.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę