Nabory na szkolenia - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Nabory na szkolenia

 
 

OGŁOSZENIE
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie
11.09.2023 r. – 20.10.2023 r.
przyjmuje zgłoszenia na szkolenie
 
„Podstawy umiejętności komputerowych"
realizowanego w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)
 
Zakres szkolenia: podstawy pracy z komputerem; podstawy pracy w sieci; przetwarzanie tekstów; arkusze kalkulacyjne
 
Liczba uczestników szkolenia:  piętnaście
 
Miejsce i termin realizacji szkolenia:  Białystok, listopad 2023 r.
 
Liczba godzin szkolenia: 40 godzin
 
Szkolenie przeznaczone jest dla osób bezrobotnych, które:
 • napotykają trudności na rynku pracy, tj.:
 • osób do 30 roku życia (w tym zwłaszcza z grupy NEET),
 • osób powyżej 50 roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • kobiet,
 • osób z niepełnosprawnościami;
 • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe;
 
Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
-certyfikat ECDL (po zdaniu egzaminu)


 
UWAGA!!!
 
 1. Osoba do 30 roku życia
 1. Udział w projekcie osoby do 30 roku życia każdorazowo będzie poprzedzony oceną umiejętności cyfrowych. W razie potrzeby poziom kompetencji będzie musiał zostać uzupełniony.
 2. Wsparcie osobom do 30 roku życia może zostać udzielone w ciągu 4 miesięcy. Przy czym, okres 4 miesięcy w ciągu którego należy udzielić wsparcia osobom do 25 roku życia liczony będzie od dnia rejestracji w urzędzie pracy, a w przypadku osób powyżej 25 roku życia od dnia przystąpienia do projektu.
 3. Osoba do 30 roku życia należąca do grupy NEET to osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
 1. nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
 2. nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki);
 3. nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy);
W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, zweryfikowane zostanie czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.
 1. Osoba długotrwale bezrobotna to osoba bezrobotna pozostająca w rejestrze PUP przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 ostatnich lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.

Dział Rozwoju Zawodowego 

III piętro, pokój nr 309A (tel. 85 747-38-19)
Załączniki
Karta kandydata na szkolenie grupowe.doc (doc, 119 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę