Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2019r.

Wykres liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia. Stan na koniec okresu
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

  Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących...

  Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty...

Program finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy - Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Okres realizacji programu: 01.05.2019 r. - 31.12.2019 r. W II kwartale 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Celem programu...

Program Specjalny: Pomoc w wejściu na rynek pracy bezrobotnym pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej

Okres realizacji programu: 01.04.2019 r. - 31.12.2019 r. Realizacja programu umożliwiła uczestnikom uzupełnienie lub podniesienie kwalifikacji, zdobycie umiejętności praktycznych, co docelowo miało pomóc w wejściu na rynek pracy i podjęciu zatrudnienia. Partnerami programu byli: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę