Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


OGŁOSZENIE

Zatrudnianie cudzoziemców
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową są przyjmowane są w pok. 311 (III piętro PUP)

tel.  85 747 38 79, 85 747 38 76           
e-mail:  zatrudnianie.cudzoziemcow@bialystok.praca.gov.pl

UWAGA
: nowe druki oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, oświadczeń dotyczących niekaralności podmiotu oraz wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową
Załączniki
Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.odt
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.odt
Oświadczenie podmiotu dotyczące niekaralności podmiotu (oświadczenia).pdf

Aktualności

XXIX Jarmark Dominikański w Choroszczy

W dniu 05 sierpnia 2018 r. pośrednicy pracy tut. Urzędu uczestniczyli w festynie – „XXIX Jarmarku Dominikańskim w Choroszczy", organizowanym przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Osoby odwiedzające nasze stoisko były zainteresowane informacjami dot. aktualnych ofert pracy, głównie z branży budowlanej i mechanicznej oraz przy pracach prostych. Pytania dotyczyły również możliwości pracy za granicą....

Rekrutacja uzupełniająca wniosków na staż w ramach środków z Funduszu Pracy

Informujemy, że w terminie od 1 do 14 sierpnia 2018 roku będzie prowadzony uzupełniający nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach środków z Funduszu Pracy...

Przedłużamy termin naboru wniosków na zorganizowanie stażu w ramach środków z Funduszu Pracy!

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku wydłuża termin naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach środków z Funduszu Pracy do dnia 27.07.2018 r...

Środki PFRON-Program wyrównywania różnic

     Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza pracodawców do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie ziemskiego powiatu białostockiego. Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP Białystok jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, zamieszkałe na terenie powiatu ziemskiego mogą ubiegać się o dotację...

Zmiany w organizacji szkoleń

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od 4 lipca 2018 r. przyjmuje jedynie WNIOSKI O PRZYZNANIE BON SZKOLENIOWEGO od osób bezrobotnych, spełniających łącznie niżej wymienione warunki: są w wieku do 30 roku życia, posiadają maksymalne wykształcenie średnie, zamieszkują na terenie powiatu białostockiego (gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy,...

Dodatkowy nabór wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku pok. 301, III piętro, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok w dniach od 16 lipca 2018 r. do 20 lipca 2018 r., w godz. 8 00 – 15 00 . Za datę złożenia Wniosku uznaje się datę jego...

Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę w ramach EURES

W dniu 26.06.2018 r. odbyło się spotkanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy z doradcą EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Ogłaszamy nabór wniosków na zorganizowanie stażu w ramach środków z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że w terminie od 2 do 20 lipca 2018 roku będzie prowadzony nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach środków z Funduszu Pracy...

Aktualizacja informacji dot. przyjmowania Wniosków na bon na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (IV)"

Przypominamy o prowadzonym naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (IV)" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój...

Informacja dotycząca naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach FP

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że z dniem 15.06.2018 r. kończy się nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach środków z Funduszu Pracy...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Zatrudnianie cudzoziemców

W dniu 6 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami (Powiatowymi Urzędami Pracy): Augustowskim, Białostockim, Bielskim, Grajewskim, Hajnowskim, Kolneńskim, Moniecki, Sejneńskim, Siemiatyckim, Sokólskim, Wysokomazowieckim, Zambrowskim zostało zawarte Porozumienie nr...

Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy – projekty pozakonkursowe Priorytet inwestycyjny...

  Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Projekt „Program 30+" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce w ramach ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

W dniu 6 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami (Powiatowymi Urzędami Pracy): Augustowskim, Białostockim, Bielskim, Grajewskim, Hajnowskim, Kolneńskim, Moniecki, Sejneńskim, Siemiatyckim, Sokólskim, Wysokomazowieckim, Zambrowskim zostało zawarte Porozumienie nr...

Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy – projekty pozakonkursowe Priorytet inwestycyjny...

  Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Projekt „Program 30+" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce w ramach ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
e-mail: bibi@praca.gov.pl
fax:  85 747 38 61
NIP: 966-059-06-10
 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach

 
ul. Boh. Westerplatte 8, ( budynek internatu LO – I p.)
18-100 Łapy
e-mail: bibila@praca.gov.pl
fax :85 715 54 94      

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę