PFRON - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Środki PFRON na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych przyznawane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (  Dz.U. z 2011r Nr 127 poz.721 z późn. zm.), 


 W 2016r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku realizowane są następujące formy wsparcia osób niepełnosprawnych finansowane ze środków PFRON:   

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

    Podstawa prawna:
 • Art. 12 a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997roku o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2011r Nr 127 poz.721  z późn.zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007roku w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ( Dz.U.z 2015r. poz.102),
    O przyznanie jednorazowych środków może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
 • jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy  niepozostająca w zatrudnieniu,
 • mieszka na terenie ziemskiego powiatu białostockiego ( osoby zamieszkałe na  terenie Białegostoku powinny złożyć wniosek w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1),
 • złoży wniosek w PUP w Białymstoku,
 • od co najmniej 12 miesięcy  zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej albo rolniczej,
 • nie jest członkiem spółdzielni socjalnej
    oraz jeżeli nie otrzymała wcześniej bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

    Jednorazowe środki mogą być przyznane na:
 • podjęcie po raz pierwszy działalności:
  • gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
  • rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,  w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia,
 • wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej,
 • ponowne podjęcie działalności, o której mowa w pkt 1, lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli zgodnie z oświadczeniem osoby niepełnosprawnej upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.
 • osoba niepełnosprawna zobowiązana jest prowadzić działalność gospodarczą, rolniczą lub być członkiem spółdzielni socjalnej przez okres co najmniej 24 miesięcy z uwzglę dnieniem okresów choroby, powołania do odbycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.
    Jednorazowe środki nie mogą być przeznaczone na:
 • wniesienie udziałów do spółek, zakup akcji, obligacji
 • wydatki dotyczące kosztów budów,
 • zakup nieruchomości i ziemi,
 • zakup pojazdów przy usługach transportu drogowego
 • zakup samochodów osobowych, z wyjątkiem:
      a) samochodów z jednym rzędem siedzeń plus przestrzeń ładunkowa;
      b) samochodów mających więcej niż jeden rząd siedzeń  pod warunkiem, że część przeznaczona do przewozu ładunków jest dłuższa od części osobowej, w sytuacji, w której     wykorzystanie samochodu pozostaje w bezpośrednim związku z profilem wykonywanej działalności.
 • zakup paliwa
 • koszty transportu/ przesyłki zakupionych rzeczy
 • dokonywanie zakupów od współmałżonka, osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym oraz od osób z pierwszej linii pokrewieństwa  t. j. rodziców, dziadków, dzieci,  rodzeństwa i powinowatych
 • zakup mebli ( jeżeli siedzibą działalności jest miejsce zamieszkania lub zameldowania)
 • zakup używek: alkoholu i tytoniu
 • spłatę zadłużeń,
 •  wniesienie kaucji,
 •  wykupu koncesji, licencji oraz zezwoleń,
 • opłaty eksploatacyjne i administracyjne ( np. prąd, woda, telefon, czynsz, dzierżawa)
 • opłaty związane z podatkami
 • opłaty związane z rejestracją działalności gospodarczej i jej bieżącym funkcjonowaniem( np. opłaty składek ZUS, abonamenty)
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie handlu obwoźnego i gastronomii obwoźnej
 • działalność handlowo-usługową polegającą na akwizycji i ajencji
 •  handel prowadzony na bazarach i  targowiskach
 •  firmę działającą poza granicami kraju
 •  prowadzenie biura kredytowego i pożyczkowego, lombardu, punktu kasowego( opłat),  kantoru,  agencji towarzyskiej, studia tatuażu, sklepu sex-shop,  biura matrymonialnego, salonu gier  hazardowych, na wróżenie
 • prowadzenie działalności tożsamej z działalnością  współmałżonka
 •  przejęcie działalności gospodarczej od członka rodziny wnioskodawcy, poprzez  jednoczesne odkupienie środków trwałych i obrotowych oraz prowadzenie działalności  o  tym samym profilu  i w tym samym miejscu.
 
Jednorazowe środki mogą być przyznane do wysokości piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski".
W przypadku zakupu sprzętu/rzeczy używanych osoba niepełnosprawna zobowiązana jest dołączyć dokumenty  uprawdopodobniające wartość rynkową sprzętu / wycenę rzeczoznawcy/.

     Kwota przeznaczona na:
 • zakup środków obrotowych nie może przekroczyć 50% całości wnioskowanej kwoty,
 • na remont i adaptację pomieszczeń nie może przekroczyć 10% całości wnioskowanej kwoty,
 • na reklamę nie może przekroczyć 5% całości wnioskowanej kwoty,
 • zakup środków transportu nie może przekroczyć 50% całości wnioskowanej kwoty
Przed rozpatrzeniem wniosku Urząd kieruje osobę niepełnosprawną na rozmowę z doradcą zawodowym.   Do wniosku osoba niepełnosprawna zobowiązana jest dołączyć zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające zdolność do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym wnioskiem.
Przyznanie środków dokonywane jest na podstawie wynegocjowanej przez strony umowy cywilnej. Działalność gospodarcza powinna być prowadzona przez okres co najmniej dwóch lat.
 
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy

     Podstawa prawna:
 • Art. 26 e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997roku o rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2011r Nr 127 poz.721 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011r.  w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej  ( Dz.U.2015r. poz.93).
          O przyznanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie ziemskiego powiatu białostockiego może ubiegać się podmiot, który:
 • jest pracodawcą od co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych,
 • nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • nie zalega z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • w stosunku do którego nie toczy się postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o jego  likwidację,
        Zwrot kosztów obejmuje:
       1.udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna,
       2. kwotę niepodlegającego odliczeniu:
    - podatku od towarów i usług,
    - podatku akcyzowego
związanych z przedmiotami opodatkowanymi określonymi w ust.1.
Zwrot kosztów nie uwzględnia podatku od towarów i usług w przypadku, kiedy Wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT, a usługi będące elementem umowy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, z wyjątkiem sytuacji, gdy Wnioskodawca będąc płatnikiem podatku VAT nie może obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Wnioskodawcy będącemu płatnikiem podatku VAT lecz nie mogącemu obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikające z obowiązujących przepisów prawa, można przyjąć w rozliczeniu wartość brutto faktury, pod warunkiem złożenia w tutejszym Urzędzie oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku z podaniem podstawy prawnej.
Przyznanie środków dokonywane jest na podstawie wynegocjowanej przez strony umowy cywilnej, w formie pisemnej. Maksymalna wysokość refundacji wynosi 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia.
Pracodawca zobowiązany jest do utrzymania utworzonego stanowiska pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy.

 Sprawy związane z refundacją ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie miasta Białystok prowadzi Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bema 60/1. 
 

Szkolenie osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.

Podstawa prawna:
 • Art. 38 i 40 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2011r Nr 127 poz.721z późn. zm.),
Na szkolenie, które jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą być skierowane osoby niepełnosprawne zarejestrowane jako poszukujące pracy (pobierające rentę, zasiłek stały itp.) niepozostające w zatrudnieniu, w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej, a w szczególności w razie:
 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
 • utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.
Koszt szkolenia obejmuje:
 • należność przysługującą instytucji szkoleniowej,
 • udokumentowane koszty przejazdu najtańszym dogodnym środkiem komunikacji, koszty zakwaterowania i wyżywienia, jeżeli szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zameldowania stałego lub czasowego,
 • koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • koszty niezbędnych badań lekarskich, psychologicznych, diagnostycznych i usług rehabilitacyjnych,
 • koszt usług tłumacza języka migowego albo lektora dla niewidomych lub osoby towarzyszącej osobie niepełnosprawnej ruchowo zaliczanej do znacznego stopnia niepełnosprawności.
            Osoba niepełnosprawna poszukująca pracy, która z własnej winy nie podjęła lub przerwała szkolenie jest obowiązana do zwrotu jego kosztów, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia. Starosta pozbawia osobę zarejestrowaną statusu poszukującego pracy, jeśli poszukujący pracy nie podjął albo przerwał szkolenie. Pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia.
 
 Wnioski na poszczególne formy wsparcia przyjmowane są w Dziale Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w pokoju 3a(parter), tel.85 747 38 55.

Druki wniosków dostępne są w pokoju 3a lub w zakładce: dokumenty do pobrania.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę