Klauzula informacyjna - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Klauzula informacyjna

Informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pogodnej 63/1. Z  Administratorem można się skontaktować poprzez e- mail: bibi@praca.gov.pl oraz pod numerem tel. 85 747 38 00 lub pisemnie na adres siedziby.
2.    W Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e- mail: bibi@praca.gov.pl oraz pod numerem tel. 85 747 38 24 lub pisemnie na adres siedziby.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podsatwie art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.), ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 511)  i aktów wykonawczych do tych ustaw.
4.    W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców uprawnionym  na podstawie obowiązujących  przepisów prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych:
1)    instytucjom szkoleniowym,
2)    instytucjom przeprowadzającym badania lekarskie,
3)    pracodawcom,   
4)    instytucjom ubezpieczającym,
5)    uczelniom wyższym,
6)    instytucjom egzaminującym,
7)    instytucjom kontrolującym,
8)    kancelarii prawnej świadczącej usługę obsługi prawnej,
9)   podmiotowi dostarczającemu usługę informatyczną w zakresie oprogramowania wykorzystywane do obsługi klientów PUP,
10)     WUP,
11)    realizatorom w ramach działań aktywizacyjnych,
12)    podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji,
13)    bankom,
14)    ZUS,
15)  urzędom skarbowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, zgodnie z:
1)    Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych  i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. 2015, poz. 1743 z późn. zm.)
2)    Instrukcją Kancelaryjną Urzędu.    
3)    Instrukcją Archiwum Zakładowego Urzędu.
6.    W związku z przetwarzaniem przez PUP Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1)    prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
2)    prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
3)    prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
4)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
5)    prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
7.    W przypadku uznania, że przetwarzanie przez PUP Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w związku z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz § 5 ust. 6 i ust. 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 1299). W przypadku niepodania danych osobowych nie można dokonać procesu rejestracji.

Załączniki
Klauzula informacyjna

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę